Marmara av ve yaban hayatı federasyonu tüzüğü
“MAYHF”

“MARMARA AV VE YABAN HAYATI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ “

Madde: 1) FEDERASYONUN ADI: “ MARMARA AV VE YABAN HAYATI FEDERASYONU ”

Kısaltılmış ifadesi ile “ MAYHF ” dir.

Madde: 2)FEDERASYONUN MERKEZi

Federasyonun merkezi: İSTANBUL’dadır.

Federasyonun amblemi. (Yuvarlak Marmara bölge haritası üzerinde uçan çulluk, harita içinde alt tarafta “ MAYHF ” ibaresi, Harita etrafında çember içinde Federasyonun açık adı ve kuruluş yılı 2003)

Madde: 3) FEDERASYONUN KAPSAMI

Federasyon, bölgesi içerisindeki Avcılık Derneklerinin üyeliği ile amacına yönelik faaliyetini sürdürür, bu derneklerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı Atıcılık ve Avcılık Federasyonuna tescilli üye olmaları, “MAYHF” Federasyonuna da üye olmalarına engel teşkil etmez.

“MAYHF” Federasyonu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’a göre kurulmuş olan Spor Federasyonları ve Özerk Spor Federasyonları ile ilgili çerçeve Statüsü ve Yönetmeliklerine tabi değildir.

Madde: 4) FEDERASYONUN AMACI

Bilinçli avcıIığı geliştirmek, avcılığın, doğanın ve yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile doğada serbest yaşayan av ve yaban hayvanlarının ve yaşam ortamlarının tüm ülke düzeyinde korunması, geliştirilmesi, kontrol altına alınması ve çoğaltılması amacıyla, sürdürülebilir çeşitliliğin korunması ilkesine bağlı, avcılığı düzenli duruma getirilmesi için her türlü faaliyette bulunmak, vatandaşların, kamuoyunun ve ülke ekonomisinin bundan doğrudan yararlanması amacı ile kamu yararına yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak, bilinçlendirmek, av ve yaban hayatı, yönetimine, kamu yararına yönelik katkıda bulunmak, bu yönde faaliyet gösteren Bakanlıklar, Resmi ve Sivil Kuruluşlar, av ve yaban hayatı ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki Üniversiteler, Kurum, Dernek ve kuruluşlarla, bölgesel, ulusal ve FACE ve CIC gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurt içindeki kurum, dernek ve kuruluşlar arasında aynı amaç ve ilke doğrultusunda işbirliği amaçlı birlik oluşturmak, bunun için yasal olarak avcılık-yaban hayatı işlerine bakan Çevre ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıkların çalışma bölgelerinin ve köy tüzel kişiliklerinin bulunduğu il ve ilçeler nezdinde kurucu Federasyonlara dernek üyesi ve dolayısı ile “AYHAK” Konfederasyonuna yeni Federasyon üyeleri kazandırmak, bu bağlamda il ve ilçelerde temsilcilikler açmak, bunları ve mevcut avcılık derneklerini işbirliği amacıyla bir araya toplamak, her yıl toplanan ilçe, il ve Merkez Av Komisyonu (MAK) kararlarına katkıda bulunmak, komisyon üyesi belirlemek, av ve yaban hayatına kaynak yaratımı için özel avlaklar kurmak, av turizmi faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla kurulmuş yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak ve işletmek, örnek avlaklar işletmek, Federasyonun amaçlarının toplum, doğa ve av yaban hayatı yararına gerçekleştirilmesi için gerekli tüm teşvik, tertip, tanıtım ve Federasyonun büyümesi için gerekli çalışmaları yaparak gereken önlemleri almaktır.

Madde: 5) FEDERASYONUN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABILECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Federasyon, amacına ulaşmak için :

a-) Yasal sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmak ve kullanmak, sahip olduklarını ilgili yasa hükümleri uyarınca satmak, devir ve ferağ etmek, gelirlerini toplamak ve harcamak, mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmak, Federasyon amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal edindiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetmek ve tasarruf etmek, menkul değerleri almak ve Federasyonun amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmak, Federasyonun amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve yasal izin alındığında yurt dışındaki aynı amaç doğrultusundaki Konfederasyon, üye Federasyon ve Dernekler ile, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, bunlardan yardım almak, bu yardımı sağlamak için çalışmalar yapmak, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayrı ayni haklarını kabul etmek, bu hakları kullanmak, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almak, geçerli banka kefaletlerini Kabul etmek, Federasyonun amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almak, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermek, Federasyonun amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek etüt, envanter, av ve yaban hayatında koruma, eğitim, av planlaması, avlak, avcı eğitimi ve poligon hizmetleri, av köpeği yetiştiriciliği, eğitimi ve bakımevi kurulması gibi projelerden ve hizmet satın alma ve hizmet vermek gibi her türlü çalışmalardan gelir elde etmek, Federasyona gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmak, kurulu olanlara iştirakle bunları doğrudan işletmek ya da denetim altında bir işletmeciye işlettirmek, Federasyonun amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeler yapmak, Federasyon amacı doğrultusunda faaliyet gösteren Bakanlıklardan yer tahsisi almak, kırsal ve ormanlık alanlarda yaşayan köylülerimizin kalkınması için avcı dernekleri ve köy tüzel kişilikleriyle amaca uygun işbirliği yapmak, örnek ve özel avlaklar kurmak, projeler üretmek, aynı amaç ve ilke doğrultusundaki Derneklerin işbirliği koordinatörlüğünü ve temsilciliğini üstlenmek, üye olan avcılık derneklerinin il ve ilçelerinde Federasyona bağlı temsilciliklerini açmak.

b-) Federasyonun amacı yönünde faaliyet gösteren ve konu ile doğrudan ilgili Bakanlık ve örgütleriyle, dernek, birlik, platform, ilçe, il ve Merkez Av Komisyonlarında, Federasyon ve her türlü ilgili kuruluşla yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliğini geliştirmek, katkıda bulunmak, av hayvanı üretmek, hayatı yönetimi hizmetlerinin özendirilmesini desteklemek ve geliştirilmesine yönelik popülasyonun çoğalması, ıslah ve mera, orman ve sulak alanlarda av ve yaban hayatı yönetimi hizmetlerinin özendirilmesini desteklemek ve geliştirilmesine yönelik faaliyette bulunmak, ava yasak ve üretim alanlarının oluşturulmasında Çevre ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yapmak.

c-) Orman Fakültelerinin ilgili birimleri ile işbirliği yapmak, buna ilişkin bilimsel faaliyetlere katılmak, katkıda bulunmak ve desteklemek,

d-) Avcı eğitimi faaliyetinde bulunmak, eğitim kursları açmak ve bu alanda yurt içinde ve yurt dışında eleman yetiştirmek,

e-) Av Yaban hayatı ile ilgili türlerin üretimi ile, popülasyonu geliştiren ıslaha ve yabana uyum çalışmaları ile bu bağlamda her türden damızlık, yetişkin, civciv, yavru ve yumurtanın transferi ile bunların ithali ve ihracı faaliyetlerinde bulunmak,

f-) Sportif olta balıkçılığını çağdaş seviyeye getirmek, bununla ilgili eğitim, danışmanlık çalışmaları ile organizasyonları yapmak,

g-) Amacını gerçekleştirmek için gerekli iletişim imkanlarını kullanmak,

h-) Yönetim Kurulunun gerekli göreceği yönetmelikleri çıkarmak, kamu hizmeti niteliğindeki belli yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmayan amacına yönelik faaliyetlerden yıl içinde elde edilen gelirlerin en az % 80’ini Konfederasyon amaçları için harcamak,

ı-) Üyelerinin avlak ve üretim projelerine maddi ve teknik destek sağlamak üzere yardım sandığı kurmak, özel ve örnek avlak satın almak, kiralamak, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın verdiği yetkiye ve denetime dayalı genel avlaklar ile Devlet avlaklarında avlanma ve avlandırma haklarını kullanmak ve işletmek,

i-) Avcılık müzesi kurmak, yarışma, müsabaka, sergi ve toplantılar ile sosyal faaliyetler düzenlemek, av köpeği eğitimi, bakımı, cinslerine göre geliştirilmesi için gereken işlemleri yapmak,

j-) Mülki İdare Amirliğine önceden bildirimde bulunarak yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ve Yurt içindeki benzer amaçlı kurum ve kuruluşlardan maddi ve ayni yardım sağlama girişimlerinde bulunmak ve Genel Kurul Kararı ile bunlara ayni ve maddi yardımda bulunmak

k-) Avcılık belgesi düzenlenmesinde (d) bendi kapsamında üye Deneklere, il ve ilçelerde Federasyona bağlı şubelerinde avcılık eğitimine katkıda bulunmak, kursiyerlere avcı eğitimi kurs bitirme belgesi, avcılık belgesi ve avlanma izin belgesi verilmesine aracılık etmek, Kara Avcılığı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılmış bulunan Yönetmeliklerin tanıdığı olanaklar ölçüsünde Çevre ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yapmak, avlanma izin belgesi ve avcılık belgesi verilmesinde Çevre ve Orman Bakanlığının 4915 sayılı Kanuna dayalı Yönetmelik, Tebliğ ve denetimleri doğrultusunda öngörülen sorumlulukları üstlenmek, iş birliği yapmak, bu bağlamda üye Derneklerin il ve ilçe Temsilciliklerini yönlendirmek.

Madde: 6) YURT DIŞI FAALİYETLERİ

Federasyon Yönetim Kurulu bu tüzüğün amaçları doğrultusunda uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim kurar. Üye olunmasında yarar gördüğü hallerde yetkili makamlardan izin alarak işbirliği yapabilir.

Madde: 7) FEDERASYON ÜYELİĞİ

Derneklerin Federasyona üye olabilmeleri için kendi genel kurullarından karar almaları, Federasyon üyelerini Beş asıl ve Beş yedek üye olmak üzere genel kurullarında seçmeleri ve gerekli yasal işlemleri tamamlamaları gereklidir. Gerekli işlemleri tamamlamadan yapılan başvurular, Federasyon yönetimince dikkate alınmaz. Genel kurul kararını alan Dernekler, yazılı olarak Federasyon yönetimine başvurur ve Federasyon yönetimi bu isteği 30 gün içinde karara bağlamak zorundadır.

Federasyonun kuruluş amacına uygun olarak faaliyet gösteren Dernekler yönetim kurulu kararı ile fahri üyeliğe ve onur üyeliğine kabul edilebilirler, Fahri üye ve Onur üyesi Dernekler Federasyon Genel Kurulunda oy kullanamazlar, Federasyon Yönetim Kuruluna seçilemezler, Federasyona üye Dernekler genel kurullarında seçtikleri ve yönetim kurullarınca karar altına aldıkları kendi üyeleri ile temsil edilir.

Madde: 8) ÜYE DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a-) Üye Dernekler federasyon tüzüğünde belirtilen kurallara tam olarak uymak zorundadırlar. Üye Dernekler, Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararları ve iç tüzükleri, tüzel kişiliklerini korumak kaydı ile uygulamakla yükümlüdürler.

b-) Üye Dernekler, Federasyon Genel Kurulu tarafından belirlenen giriş aidatını üyeliğin kabulünde, yıllık aidatları ise en geç her yılın ikinci yarısında ödemek zorundadır.

c-) Üye Dernekler kendi genel kurul toplantılarını izleyen en geç 30 gün içerisinde çalışma raporu, bilanço, denetim kurulu raporu ve katılan üye listesi ve Federasyon delegelerini içeren bir listeyi Federasyon yönetimine vermek zorundadırlar.

d-) Üye Dernekler, kendi genel kurullarında seçecekleri delegeleri Federasyon Genel Kurulundan en az 20 gün önceden bildirmek zorundadırlar.

e-) Federasyon Yönetim Kurulu tarafından organize edilen ortak çalışma toplantılarına üye Dernekler katılmak zorundadırlar.

f-) Üye Dernekler düzenledikleri toplantı ve diğer çalışmaları konusunda Federasyona devamlı bilgi vermek zorundadırlar. Ayrıca çıkardıkları yayınlardan en az beş adedini Federasyon merkezine iletmekle yükümlüdürler.

g-) Dernekler, genel kurullarına gözlemci olarak üyesi olduğu Federasyondan en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin katılımı için, Genel Kurulun toplantı yeri, tarihi ve saatini, gene| kurul tarihinden en az 15 gün önce yazı ile bildirmek zorundadır. Federasyon en az bir yönetim kurulu üyesini ilgili Derneğin genel kurulunda hazır bulundurmakla yükümlüdür.

Madde: 9) FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA

a-) Üye Dernekler kendi genel kurullarında karar almak ve bu kararı Federasyon yönetimine yazılı olarak bildirmek koşuluyla istedikleri zaman Federasyon üyeliğinden ayrılabilirler.

b-) Federasyondan ayrılacak Dernekler Federasyona olan borçlarını tamamen ve defaten ödemek zorundadır. Aksi takdirde tüm giderleri ile birlikte icra yoluyla tahsil olunur.

c-) Federasyondan ayrılan Dernekler Federasyonun sahibi olduğu varlıklarla ilgili her türlü maddi ve ayni haklarından vazgeçmiş sayılır; Bu konularda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

d-) Üye Dernekler feshedilmesi, yetkili kurumlarca kapatılması veya herhangi bir şekilde tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda, Federasyon üyeliği kendiliğinden düşer. Bu durumda (c) bendindeki koşullar geçerlidir.

e-) Kendi arzusuyla Federasyondan ayrılan üye Dernek, yeniden üye olmak isterse gerekli işlemleri yenilemek zorundadır. Derneğin ikinci kez ayrılması durumunda yeniden başvurusu kabul edilmez.

Madde: 10) FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA

Üye Dernekler aşağıdaki hallerde Federasyon üyeliğinden çıkarılabilirler;

a-) Federasyon tüzüğüne aykırı hareket etmek veya 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler kanununu ihlal edecek uygulamalarda bulunmak.

b-) Federasyon aidatlarını zamanında ödememek.

c-) Federasyon delegelerini tüzüğe uygun zaman içerisinde bildirmemek ve Federasyon genel kurul toplantısına delegelerin katılmaması.

Yukarıda bildirilen durumlarda Federasyon yönetim kurulu konuyu gündemine alır ve üye sayısının 2/3 ünün onayıyla alınan kararı gerekçeleriyle birlikte ilgili Derneğe bildirir. Dernek yönetimi kararın tebellüğünden itibaren 30 gün içerisinde Federasyon yönetimine yazılı itirazını bildirmediği takdirde kararı kabul etmiş sayılır. Yazılı itirazını bildirmesi halinde konu ilk Federasyon genel kurulunda görüşülür ve karara bağlanır Federasyon genel kurulunca verilip kesinleşen ihraç kararına itiraz edilemez ihraç edilen üye Dernek ihraç nedeninin düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat etmesi durumunda, ancak Federasyon genel kurul kararıyla, yeniden üyeliğe kabul edilebilir.

Genel kurul kararıyla ihraç edilen Dernek için Federasyon tüzüğünün 10.Maddesinin (c) bendi uygulanır.

Madde: 11) FEDERASYON ORGANLARI

Organ üyesi delegelerin kendi Derneklerinin genel kurulunda delegelik görevlerinin sona ermesi ve yeni delegelerin seçilmeleri durumunda, Dernekçe durum,30 gün içerisinde Federasyona yazı ile bildirilir. Organ içerisinde görevli delegeler yeniden görev taksimi yaparlar ve bunu Federasyon yönetim kurulu, merkezinin bağlı bulunduğu Mülki amirliğe 30 gün içinde bildirir.

Federasyon organları:

a-) Genel Kurul

b-) Yönetim Kurulu

c-) Denetleme Kurulu’dur.

MADDE: 12) GENEL KURULUN OLUŞTURULMASI

Genel Kurul: Üye Derneklerin genel kurullarının kendi üyeleri arasından seçmiş olduğu delegelerden oluşur. Üye Derneklerin Federasyon genel kurul delegeleri, Kendi genel kurullarında seçtikleri veya genel kurullarında yönetim kurullarına verdikleri yetki ile yönetim kurullarınca belirledikleri Beş asil ve Beş yedek üyeden oluşur. Dernekler seçim sonucunu aldıkları yazılı karar ile Federasyona bildirmek zorundadırlar. Derneklerin yedek delegesi bağlı olduğu Derneğin asıl delegesinin Federasyon genel kuruluna katılamaması halinde katılarak oy kullanır. Dernek Genel Kurulunun Federasyona katılma ve delegelerini belirlemesi Derneklerin karar defterlerine aldıkları kararın bir fotokopisi ile bildirilir. Herhangi bir nedenle delegelikten ayrılan veya delegeliği düşen üyenin yerine yedek listenin başındaki üye kendiliğinden geçer ve genel kurul delegesi olur.

Üye Derneğin seçtiği delegenin görev süresi olağan genel kurulda yeni delegeler seçilene kadardır. Dernekler delege listelerini Federasyon genel kurul toplantısından 20 gün önce karar defterlerine aldıkları kararın fotokopisini ve Genel kurul sonuç bildirimi formu için gerekli olan bilgilerini bir ek ile Federasyona yazılı olarak bildirir. Derneklerin genel kurullarında seçimle değiştirdiği delegeleri varsa daha önce Federasyon organlarında üye olan delegelerin görevlerine yeni üyeler tebligat

sonrası katılırlar her delegenin bir oy hakkı vardır delege oyunu bizzat kullanır.

Madde: 13) GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

a-) Olağan Genel Kurul – Federasyon Genel Kurulu üç yılda bir Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün ve saatte toplanır.

b-) Olağanüstü Genel Kurul – Yönetim ve Denetleme kurullarının gerekli görmesi halinde veya Genel Kurul delegelerinin I/5’nin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde Olağanüstü olarak toplanır.

Denetleme Kurulu veya 1/5 delegenin yazılı istekleri üzerine yönetim kurulu en geç 30 gün içerisinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi takdirde Denetleme Kurulu üyeleri veya toplantı isteyen delegelerin birisinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Federasyon delegeleri arasından üç kişilik bir heyet oluşturulur ve 30 günlük süre içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Madde: 14) TOPLANTI YERİ, ÇAGRI USULÜ

a-) Genel Kurul Federasyon merkezinin bulunduğu ilde ve Türk Medeni Kanunu’nun 78 inci maddesine göre yapılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler ve toplantı ile ilgili bilgiler, toplantıdan 15 gün önce üye Derneklere, yerel gazete ilanı veya yazıyla bildirilir. Ayrıca toplantı delegeleri listesi Federasyon merkezine asılır.

b-) Bu ilan veya yazıda Genel Kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi, çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemini içeren bilgiler yer alır.

c-) Toplantı yeter sayısı, genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin toplam sayısının yarıdan bir fazlasıdır; İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantının en az 7 gün, en geç 60 gün içinde yapılması zorunludur. İkinci toplantıda çoğunluk sayısı aranmaz. Ancak, bu toplantıya yönetim ve denetleme kurulu asil üye sayısının iki katı delegenin katılması zorunludur.

d-) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında bir nedenle yapılamamışsa, Yönetim Kurulu erteleme sebeplerini açık olarak gösteren bir yazıyı, üye Derneklere gönderir. Toplantı tarihini de gösteren bu yazı Federasyon merkezine de asılır.

Erteleme altı ayı geçemez.

Madde: 15) TOPLANTININ YETER SAYISI

Federasyon tüzüğün de belirtildiği gibi üç yılda bir, Mayıs ayı içinde olağan Genel Kurulunu yapar. Gündemde Federasyon feshi ve Tüzük değişikliği yok ise üye delege sayısının yarısından bir fazlasının bulunması yeterlidir. Gündemde Fesih ve Tüzük değişikliği var ise üye sayısının 2/3 oranında katılımın olması zorunludur. Ancak, ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim kurulları asil üyelerinin iki katından az olamaz.

Madde: 16) GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMA USULÜ:

a-) Toplantı gazete ilanı veya yazıda belirtilen yerde yapılır Genel Kurula katılacak delegeler delege listesindeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya onun görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

b-) Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan oluşturulur. Divan üyelikleri için birden fazla aday olması halinde ve toplantıda mevcut genel kurul üyelerinin yarısından fazlasının istemesi halinde gizli oylama yapılabilir.

c-) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Düzenlenen tutanaklar divan üyeleri tarafından imzalanır ve yönetim kuruluna verilir.

d-) Genel kurulda ilan edilen gündemdeki maddeler görüşülür ancak, gündemin görüşülmesine geçilmeden önce katılan üyelerin 1/1O’nun yazılı olarak görüşülmesini istediği konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde: 17) GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Federasyon Genel Kurulunda kararlar açık oylama ile ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır vekaleten oy kullanılamaz Genel Kurul Federasyonun en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri şunlardır;

a-) Federasyon yönetim ve denetim kurullarını seçmek bu kurulların çalışmalarını ve raporlarını denetleyerek ibra etmek, yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.

b-) Benzer Federasyonların oluşturacağı konfederasyonlara katılım için karar vermek ve Konfederasyon Genel Kurulu için delegelerini belirlemek.

c-) Federasyon amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan, taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, işletilmesi ve satılması veya devredilmesi, yolluk ve sosyal hakların tayin ve tespiti konularında yönetim kuruluna yetki vermek.

d-) Federasyon tüzüğünü değiştirmek.

e-) İktisadi işletme ve yardım sandığı kurmak üzere karar vermek ve yardım sandığı iç tüzüğünü onaylamak.

f-) 4 ve 5 inci Maddelerdeki işlemleri yapmak üzere yönetim kuruluna yetki vermek.

g-) Tüzükte yer almadığı halde, yasalarda ve yönetmeliklerde yer alan, bütün yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak üzere yönetim kuruluna yetki vermek.

h-) Üyelikten çıkarılmasına karar verilen Demek ve delegeleri hakkında karar vermek.

ı-) Mevzuatta ve Federasyon tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Madde: 18) YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI, TOPLANTI USULLERİ VE KARAR ALINMASI

a-) Yönetim kurulu için Federasyon genel kurulunda delegeler arasından 11 asil ve 11 yedek üye üç yıl için Genel Kurulca seçilir.

b-) Genel Kurulca seçilen yönetim Kurulu üyeleri seçimden sonraki ilk toplantısında bikararla kendi aralarında toplanıp görev bölümü yaparak, Başkan, Başkan yardımcıları, Sekreter, Sayman ve Üyelerini belirler.

c-) Yönetim Kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.

Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

d-) Mazeret göstermeden üst üste üç toplantıya katılmayan veya bir çalışma döneminde yönetim kurulu toplantılarının yarısına katılmayan yönetim kurulu üyeleri TEAMUL gereği istifa etmiş sayılırlar.

Madde: 19) YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI

Yönetim Kurulu seçildikten sonraki ilk toplantısında kendi arasında görev dağılımı yaparak açağıdaki görevlileri seçer;

a-) Yönetim Kurulu Başkanı

b-) Başkan Yardımcıları

c-) Federasyon Genel Sekreteri

d-) Federasyon Saymanı

e-) Yönetim Kurulu Üyeleri

Madde: 20) YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a-) Federasyonu temsil etmek bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek çalışmalarını yürütmek ve Federasyona üye Dernek kaydetmek.

b-) Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri Yönetim Kurulu raporlarını ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak kanunen öngörülen defterleri tutmak.

c-) Federasyonun parasını ve mallarını amaca uygun bir şekilde kullanmak.

d-) Üye Derneklerin tüzük hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak, bağlı kuruluşlar arasında dayanışmayı bozan ve Federasyon tüzüğüne aykırı hareket eden delege veya üye Dernekleri hakkında disiplin işlemi yapmak.

e-) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak iç tüzük yönetmelikler veya genelgeler hazırlamak.

f-) Genel Kuruldan alınan yetkiye dayanarak ve kanuna uygun olarak taşınır ve taşınmaz mallar edinmek bunları kiraya vermek yer kiralamak.

g-) Gerekli yasal izinleri almak şartıyla uluslararası faaliyetler ile ilgili olarak Federasyon adına gönderilecek delegeleri belirlemek ve uluslararası kuruluşlara üye olmak.

h-) Yurt içi ve yurt dışı toplantılara görevli olarak katılmasına karar verilen üyelerin her türlü masraflarını karşılamak.

ı-) Federasyon yararına maddi ve manevi hizmetleri olan kişi veya kuruluşlara şilt, plaket vb. vermek Onur Üyesi ve Fahri Üye yapmak.

i-) Federasyona gelir sağlamak amacıyla piyango, balo konser gezi ve benzeri toplantılar düzenlemek.

j-) Federasyon amaçları doğrultusunda toplantı konferans açık oturum, panel ve kongre düzenleyerek, atıcılığı teşvik müsabakaları yapmak, yarışma düzenlemek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında gerekli görülen kişi ve kuruluşları davet etmek, bunların temsilcilerini ağırlamak .

k-) Federasyonun çalışmaları için gerekli görülen personeli almak, görevlerine son vermek bunların ücretlerini ve sosyal haklarını tayin etmek.

l-) Kendine verilen yetkiler çerçevesinde Federasyon adına tüm sözleşmeleri ve tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak.

m-) İktisadi işletmeler kurmak veya mevcutlara katılmak , bu işletmeye yönetici ve personel almak, ücretlerine karar vermek, işlerine son vermek, 4, 5 ve 6. Maddede yazılı işlemleri yapmak.

Madde: 21) FEDERASYON BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Başkan Federasyonun tüzel kişiliğini temsil eder ve yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar Yönetim Kurulunu yönetir.

Madde: 22) BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Örgütleme ve personel konularında Federasyon ile üye Dernekler arasında koordinasyonu sağlar Üye Derneklerin çalışmalarını takip eder, gerekirse denetler ve yönetim kuruluna rapor verir. Federasyona Üye Derneklerin genel kurul toplantılarını zamanında ve uygun olarak yapmasını sağlar, Üye Derneklerle ilgili sorunları yönetim kuruluna bildirir. Federasyon Başkanının bulunmadığı toplantılarda Başkana vekalet eder. Sosyal, kültürel faaliyetleri denetler ve bu faaliyetlerin düzenlenmesinde yardımcı olur.

Madde: 23) FEDERASYON SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

a-) Federasyonun bütün idari yazışmalarını düzenler ve yürütür. Başkan imzasıyla yazışma yapar. Yönetim kurulu gündemini düzenler.

b-) Federasyon bünyesinde istihdam edilen görevlilerin özlük haklarını yürütür. Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yürütür.

c-) Federasyonla ilgili her türlü hukuki sorunların takibini yapar.

d-) Federasyona yapılacak her türlü tebligat Sekretere veya yetki verdiği görevlilere yapılır.

Madde: 24) FEDERASYON SAYMANININ GÖREV VE YETKİLERİ

a-) Federasyonun muhasebe işlerinin yasalara uygun bir biçimde yürütülmesini sağlar gelir gider tablosu ve mizanları yönetim kuruluna sunar Genel kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar Federasyonun hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır olarak tutar.

b-) Federasyonun gelirlerinin toplanmasını sarfların bütçeye uygun olarak yapılmasını, muhasebe kayıtlarının düzgün olarak tutulmasını vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini ve Federasyonun taşınır ve taşınmaz mallarıyla ilgili belgelerin demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.

c-) Tahsil tediye mahsup gibi muhasebe içlemlerine ilişkin belgeler ve yazışmaları Federasyonun kaşesi altında başkanla birlikte imza eder Başkanın yokluğunda bu belgeleri başkan yardımcısı veya genel sekreter ile birlikte imza eder.

d-) Sayman Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda her türlü harcamayı yapar Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek, günlük harcamalar için gerekli olan paranın hesabını tutar.

Madde: 25) FEDERASYON BAŞKANLIGININ BOŞALMASI

Başkanlığın boşalması halinde, yönetim kurulu kendi arasından Genel Kurula kadar kalan süreyi tamamlamak üzere yeni Başkanı seçer.

Madde: 26) FEDERASYON DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Federasyonda iç denetim esastır bu denetim Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından yapılır. Ayrıca, Bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bu yollarla yapılan denetim, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Denetim Kurulu üyeleri görevleri için bir ücret almazlar, Ancak görevleri nedeniyle yaptıkları harcamalar belge karşılığında Federasyon tarafından kendilerine ödenir.

Madde: 27) FEDERASYON DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

a-) Federasyonun bütün işlemlerini hesaplarını ve defterlerini denetler üç yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço gelir gider hesabına ait incelemeleri rapor halinde genel kurula sunar.

b-) Federasyonun gelirlerinin giderlerinin sarf belgelerinin ve faturalarının usulüne uygun ve düzenli olarak kaydedildiğini ve harcamalarla ilgili yönetim kurulu kararlarının alınıp alınmadığını kontrol eder. Federasyonun banka hesaplarını, elde ve kasada bulunan paralarını denetler. Federasyona ait demirbaş kıymetlerinin yerinde olup olmadığını, gelen ve giden kayıtlarının mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, başvurulara cevap verilip verilmediğini kontrol eder.

c-) Federasyonun gelir ve giderlerini bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler hazırladığı raporları yönetim kuruluna ve toplandığı zaman genel kurula sunar.

d-) Denetim Kurulu; Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Madde: 28) FEDERASYON DİSİPLİN İŞLERİ

Yönetim Kurulu üye Dernek ve delegelerle ilgili olarak kendisine intikal eden disipline ilişkin konularda gerekli incelemeleri yapar Tüzük koşullarına uyup uymadığını inceler ve sonuca bağlar.

Madde: 29) DİSİPLİN CEZALARI

a-) Yazılı uyarmak,

b-) Yazılı ikinci uyarmak,

c-) Federasyon üyeliğinden çıkarmak,

d-) Bütün cezalar Yönetim Kurulunca uygulamaya konur ancak Üyelikten çıkarma cezasının Genel Kurulca görüşülerek onaylanması zorunludur çıkarma cezası alan Delege veya Üye Dernek Genel Kurula kadar Federasyonun faaliyetlerine katılamaz.

Madde: 30) DİSİPLİN CEZALARININ HÜKÜM VE NETİCELERİ

a-) Yönetim Kurulunca verilen uyarma cezası kesindir bu cezaya itiraz edilemez.

b-) Üyelikten tamamen çıkarma cezası Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile kesinleşir.

Madde: 31) FEDERASYON DANIŞMA KURULLARI

Federasyon amaçları doğrultusunda teknik ve özel bilgilerinden yararlanılabilecek ve daha etkin çalışma konusunda yardımcı olabilecek olan başarılı kişilerden danışma kurulları veya danışmanlar Yönetim Kurulunca seçilebilir Danışma kurulu üyelerinin Federasyon üyesi olması gerekmez.

Madde: 32) TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER

1-) Karar Defteri

2-) Üye Kayıt defteri

3-) Evrak Kayıt Defteri

4-) Demirbaş Defteri

5-) İşletme Hesabı Defteri

6-) Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Madde: 33) FEDERASYONUN GELİRLERİ

a-) Üye Derneklerin Federasyon Genel Kurulunca belirlenen ve girişte bir kez ödeyeceği giriş aidatı 100.00 ytl.

b-) Federasyona üye olan Derneklerin, üye olduğu yıldan başlamak üzere, her yıl ödeyecekleri 100.00 ytl aidat.

c-) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3, 10 ve 11nci maddeleri ve bu Kanuna göre çıkarılan Yönetmelikler doğrultusunda Çevre ve Orman Bakanlığından avcı eğitimi ve avcılığın geliştirilmesi, teşviki ve toplanan gelirlerin kullanılması kapsamında öngördüğü faaliyetler ile avlanma izin belgesi, avcılık belgesi için döner sermaye işletmesinde toplanan gelirden alınacak paylar,

d-) 4. ve 5. maddede belirtilen faaliyetlerden elde edilecek gelirlerdir.

Madde: 34) FEDERASYON GİDERLERİ

a-) Personel giderleri

b-) Ücretler ve yolluklar

c-) Kira, aydınlatma ısınma temizlik giderleri

d-) Vergi ve sigorta giderleri Noter ve benzeri kuruluş giderleri

e-) Prim ve ikramiyeler

f-) Sosyal kültürel faaliyet ve yurt içi ve dışı toplantılara katılım giderleri

g-) Yayın ve kırtasiye giderleri

h-) Haberleşme giderleri (Telefon, posta, faks, vs.)

ı-) Demirbaş giderleri

i-) Temsil ve ağırlama giderleri

j-) Proje katılım giderleri

k-) İktisadi işletme ve yardım sandığına gerekli giderler.

l-) Genel Kurul giderleri

m-) Amaçlar için yapılacak çalışmalar için gerekli diğer giderler.

Madde: 35) FEDERASYONUN BORÇLANMA USULLERİ

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir, bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir, ancak bu borçlanma Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek boyutta yapılamaz.

Madde: 36) TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Federasyonun tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile değiştirilir.

Madde: 37) FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

a-) Genel kurul kararı ile Fesih:

Genel Kurulun Federasyonun feshine karar verebilmesi için birinci toplantıda genel kurula katılma hakkı olan delege tam sayısının en az 2/3 ünün 1.toplantıya katılması ve karar için katılanların 2/3 ünün oyu gereklidir bu sayıda delegenin 1.toplantıya Ve katılımı sağlanamazsa, 2.toplantıda yönetim kurulu ve denetleme kurulu asil üye sayısının iki katından az olmamak üzere toplanılır Katılanların üçte ikisinin oyu ile fesih kararı verilebilir.

b-) Mahkeme kararı ile Fesih:

Federasyonun amacı kanuna ve ahlaka aykırı hale gelirse veya Federasyon yetkili mercilerinin tüzüğe aykırı uygulamaları nedeniyle mülki amirin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet savcılığının açacağı dava üzerine asliye hukuk mahkemesinin kararı ile fesih gerçekleşir.

c-) Kendiliğinden dağılma:

Federasyonun kuruluş ve amaç şartlarını kaybederek acze düşmesi ve üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamaması ve Tüzük gereğince Yönetim Kurulu oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi üye sayısının Beşten aşağı düşmesi halinde kendiliğinden dağılmış sayılır. Bu durum mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde: 38) FEDERASYONUN TASFİYESİ

Fesih veya kendiliğinden dağılma halinde, Federasyonun bilumum taşınır ve taşınmaz malları paraları ve alacakları son 5 yıl boyunca Federasyon üyesi olan ve fesih anında üyelikleri devam eden Dernekler arasında paylaştırılır fesih kararının alındığı toplantıda 3 kişilik bir tasfiye kurulu seçilir tasfiye kurulu Federasyonun bütün mallarını ve hesaplarını inceler borçlarını öder ve kalan mal varlığını yukarıda belirtildiği şekilde dağıtır.

Madde: 39) ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile Federasyonun diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, Yerleşim yeri (Açık adresleri) ile Federasyon adına gelir tahsil edecek kişilerin yetki süresi de belirtilmek suretiyle açık kimliği imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” Federasyon tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek Federasyon başkanınca onaylanır. Federasyona yapılacak tebligatı almaya yetki verilen Kişiler Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilerek Federasyon merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Başkan tek başına Başkanın olmaması durumunda Başkana vekaleten Başkan Yardımcısı Komisyonu temsil eder.

Madde: 40) FEDERASYONUN KURUCULARI

FEDERASYONA KURUCU ÜYE DERNEKLER VE TEMSİLCİ DELEGELERİ

“ Aşağıdaki kurucu derneklerin temsilcisi kurucu üyeler, derneklerinde üyelikleri devam ettiği sürece, derneklerinin Genel Kurulları başka federasyon temsilci delegeleri seçseler dahi derneklerini temsilen MAYHF’nın daimi asil üyeleridir. Üyelerin bütün haklarından yararlanırlar “

1) Yeşilköy Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği – İstanbul

Ömer Borovalı, Piotr Siemaszko, Aram Sabuh Reisyan, Tolga Dülger, Atilla Otçuoğlu

2) Fatih Avcılar Derneği – İstanbul

Mehmet Emin Esenkova, Adnan Ayık, Ahmet Menevşe, Şadan Onur, Süheyl Büyüksavaş

3) Bayrampaşa Merkez Avcılar Atıcılar Derneği – İstanbul

Nebi Şen, Cengiz Markal, Beyazıt Aktürk, Ufuk Doğrusözsöyleyen, Fikret Kaya, Maksut Dora

4) Silivri Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği – İstanbul

Mahmut Kulein, Yaşar Kovan, Ali Rıza Akgün, Semih Sevinç, Yalçın Sevimli, Yaşar Kuzmez, Fehmi Bilgin, Yaşar Sevimli, Şerafettin Yavuz, Mehmet Selami Yanık

5) Edirne Havsa Avcılar ve Atıcılar Derneği – Edirne

Nurettin Kez, Hüseyin Özden, Şevket Erdil, Göksel Değer, Remzi Karlatlı, Cihat Memiş

Madde: 41) TEMSİL VE İLZAM

Federasyonun taahhüt ve ilzamı, Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Sayman üyenin, birbirleri ile çift imzalı olarak ve Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.

Bankalardan para tahsil etmeye yukarıda belirtildiği şekilde birlikte çift imza gereklidir.

Bu Tüzük: 41 madden oluşmuştur.

not found

Location

not found